top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile İncirli Caddesi Yonca Apt. No:110 D:5 Bakırköy, İstanbul adresinde mukim Project Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metninde Kişisel Veri için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 • Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

Şirketimiz, ticari faaliyetleri ve verilen hizmetlere göre değişiklik gösteren yürütmekte olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve ticari ilişkimizi çerçevesinde KVKK uyarınca, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlenmektedir.

 • https://www.cctgroupproject.com adresli internet sitemiz (“İnternet Sitesi”), mobil ve Şirketimize ait diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden iş başvurularının alınması ve Şirket ile iletişime geçilmesi süreçlerinde otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

 • Şirketimizin birimleri ve ofisler (“İş Yeri”) nezdindeki süreçlerde otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak

 • E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Şirketimize yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak,

 • Şirketimizin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin sağlanması ve yürütülmesi, Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi, Şirketimizin kısa ve uzun vadeli ticari politikaların tespit edilmesi, şirketimiz ile ticari ilişkisi olan kişilere karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi, şirketimize yöneltilen soruların cevaplanması, şikayetlerin değerlendirmesi, Şirkete ait lokasyonlarda güvenliğin ve denetimin sağlanması amaçları başta olmak üzere KVKK Madde 5 ve Madde 6 uyarınca aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel Verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde (işleme amaçları) yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında insan kaynakları, hukuk danışmanlığı depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, iş ortaklarına, tedarikçilere KVKK Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen şartlara uygun şekilde aktarılabilmektedir.

 • Veri Sorumlusunun Kimliği

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 599114 sicil numarası ile kayıtlı, 0733033783100019 Mersis numaralı, şirket merkezi İncirli Caddesi Yonca Apt. No:110 D:5 Bakırköy, İstanbul adresinde bulunan Project Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir.

 • Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Şirketimiz tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Şirketimizce talep edilebilir

Posta Adresi: İncirli Caddesi Yonca Apt. No:110 D:5 Bakırköy, İstanbul

E-Posta Adresi: info@project.com.tr

bottom of page